Bli kjent med oss                                               i                                 Det Norske Industripartiet


Det norske industripartiet
Tid for endring

Konsekvensbasert, relevant, troverdig 

Her finner du en kort presentasjon av DNI sitt sentralstyre

Owe Ingemann Waltherzøe
Partileder DNI

Owe har en allsidig arbeidslivserfaring såvel som livserfaring. Født i på Ulsrud i Oslo og flyttet med familien til Kristiansand som 7 åring, og til Langesund i nedre Telemark som 12 åring. Regner seg selv som å komme fra Langesund selv om han har bodd i Porsgrunn stort sett i hele sitt voksne liv. Jobber i dag offshore for Equinor ASA siden 1996.

Jobbet i butikk, lager, innkjøp og smelteverket i Porsgrunn, organisasjons sekretær for SAFE. 

Gikk forkurs for ingeniørhøyskolen i Telemark, Telemark tekniske fagskole med fordypning i reguleringsteknikk, Arendal maritime skole for kystskipper og har våtrom sertifikat kl A i murerfaget. 

Drevet for seg selv to- tre ganger og skapt arbeidsplasser innenfor ferge/båt selskap på sørlandet, håndverksbedrift og arbeidsklær i hovedstaden. Gift med Merethe, har 3 + 1 bonus barn hvorav et barna er multifunksjonshemmed. Vært tillitsvalgt, hovedverneombud og konserntillitsvalgt i Statoil/Equinor. 

Owes oppvekst, allsidige arbeidslivserfaring, prøvelser i livet har satt preg på hans store engasjement og den bevegelsen som nå bygges i Norge. 

Owe regnes som gründeren av industri- og næringspartiet INP. Nå viderefører han, sammen med store deler av INPs tidligere sentralstyre, denne realpolitiske bevegelsens opprinnelige tankegods, ideer og program for å sikre at utskifting av stortingspolitikere starter allerede i 2025. 

"Alle demokratier trenger å skifte ut et og annet gammelt styringsparti som har glemt hvem og hva de er til for" 

Vi skal skape trygghet, trygg økonomi, trygg velferd og trygge arbeidsplasser. Vi skal fjerne fattigdom og utenforskap. Til det trenger vi et oppegående næringsliv, en industri som har stabile og forutsigbare rammevilkår, et forsvarlig totalforsvar av landet, et rettferdig arbeidsliv, landbruk og fiskenæring, og ikke minst en levende by og bygd. 

Vi skal skape eierskap til og kontroll på eget kraftmarked og trygge selvråderetten. 

Hilde Merete Feragen
Politisk nestleder

Jeg vokste opp på Kolbotn og er utdannet innen markedsføring, eiendom og grafisk design. Som stolt kvinnelig gründer, har hele mitt yrkesliv vært preget av arbeid i privat sektor bortsett fra 3 år på kirkekontoret.

Har fire voksne barn, to døtre og to sønner som jeg deler mye av min fritid med. Sammen med «svigerbarna» har de gitt meg 10 barnebarn, som er min største lykke her i livet.

Jeg er bosatt i Vestby, en kommune jeg er stolt av å bo i med årlig befolkningsvekst og et voksende innovativt næringsliv. I mine 26 år som frivillig i kommunen er nok arbeidet som sanitetskvinne det jeg er mest stolt av.

Som folkevalgt er jeg inne i min andre kommunestyreperiode. Tillitsoppgaver innenfor Plan -og miljøutvalget og Eldrerådet har fanget mine største hjertesaker til nå. Tidligere har jeg 15 års politisk erfaring. Primært i organisasjonsarbeid med programutvikling, partibygging, profilering og valgkamper.

Det morsomste med å være i politikken er definitivt valgkampene. Her møter vi hverdagsheltene og de virkelige menneskene, som har «skoa på» med dem beste løsningen for Norge sin fremtid.

Den viktigste grunnen til at jeg har engasjert meg i Det norske industripartiet, er behovet for ny politiske kurs. Vi må ha nye politikere fra grasrota, som er i stand til å identifisere seg med hverdagen til «Kari og Ola Nordmann»

Inn i fremtiden har jeg behov for å se mine barn og barnebarn i øynene, samtidig som jeg vet at jeg gjorde alt som sto i min makt for å endre landet til noe bedre.

Jeg mener definitivt at Norge styres på feil kurs av dagens styringspartier og vil ha en politisk endring.  Globallistenes tid er forbi! Derfor må vi ta tilbake både næringsliv og egenberedskap, samtidig som vi bekjemper utenforskap og fattigdom i eget land.

Tove Bringsvær
Administrativ nestleder

Er 58 år og bur på gard i Vinje i Telemark. Eg har sambuar, elghund og 3 born og 3 borneborn.

Er utdanna maskiningeniør og agronom. Har jobba halve livet i privat næringsliv - byggevarenæringa, der eg også var med å starte opp og drive ein byggevarebutikk. Andre halvdel av yrkeskarrieren har vore i offentleg sektor - med plan- og byggesaker i 3 ulike kommunar.

Politisk oppvakning skjedde seint. Vart innvalgt for Høgre i 2019 og sat fast i oppvekst- og helseutval og var 1. vara til kommunestyret.

Hausten 22 hadde eg fått nok av Erna sitt EU-frieri og var på leit etter eit alternativ. Det enda opp med at eg var med på å starte Vinje INP - og hausten 23 så vart eg stemt inn i kommunestyret sammen med 3 andre INP'erar.

Vart også 1. vara til Fylkestinget i Telemark - og vikarierer no for Owe når han er opptatt på anna hald.

Frå april 23 til  januar 2024 sat eg som fylkesleiar i Telemark INP, og det er erfaringane frå fylkesleiarkollegiet i INP som gjorde at eg tok farvel med partiet og valgde å fylgje Owe for å starte på nytt!

Av politiske hjartesaker så nevner eg:

Energi: Eg bur i ein stor kraftkommune der straumen blir produsert i bakgården vår for 12 øre/kwh. Etter ein runde på kraftbørs i Europa så kan me risikere å betale mange gonger den prisen. Dette går ut over dei svakaste av oss + at store delar av næringslivet vårt får enorme utfordringar. Slik kan me ikkje ha det - me må ut av Acer og Eøs.

Landbruk/sjølvforsyning - me MÅ få opp sjølvforsyningsgraden  vår. Det er umoralsk og lite solidarisk å satse på å kjøpe seg ut av matmangel i ei eventuell krise.

I landbrukspolitikken trur eg me må finne opp kruttet på nytt, kan ein modell vere å sjå til Sveits der dei små bruka i høgfjellet får mest støtte. Dette bl.a. for å halde kulturlandskapet ope for turistane? Dei store bruka på flatlandet får tilsvarande mindre overføringar.

Helse - fokuset må vere mykje meir på førebygging enn slik det er i dag. Me går mot massiv mangel på helsepersonell i framtida. Når me veit at kanskje så mykje som 80 % av helsebudsjettet går til å reparere livstilssjukdomar, så er potensialet stort for innsparingar - også på menneskelege lidingar.

Sist - men ikkje minst - så er eg opptatt av å bevare demokratiet vårt. Me politikarar må ikkje gløyme kven me representerer - alle våre avgjerder skal vere basert på innbyggarane og nasjonens beste.

Suhail Mush
Leder av  organisasjonsutvalget

I tillegg til teknologi- og økonomibakgrunn er eg jurist. Har arbeidd nasjonalt og internasjonalt både innan offentleg og privat næringsliv.

Av erfaring frå privat sektor, har eg arbeidd med organisjonsutvikling, effektivisering og teknologi. Frå offentleg sektor har eg vore etterforskar og leiar i ulike delar av politiet og kjenner samfunnets baksider relativt godt. Etter politiet har eg arbeidd i ulike delar av sentralforvaltninga (departement) og større verksemder/etatar på strategisk nivå. Eg har såleis fått god kunnskap om justis-, kommunal-, helse- og omsorgssektoren, landbruk, forsvar og beredskap.

Har vore politisk aktiv tidlegare - i Bærum, og også bidratt nasjonalt. Eg gjekk ut av politikken fordi det blei for stor avstand mellom folket og den politiske styringa. Noko ein kan sjå ut frå alle «tome» valløfta som vert gjeve, og den forvitringa som no skjer i samfunnet, f.eks. innan helse, omsorg, oppvekst, livskvalitet samt auka fattigdom.

Eg engasjerer meg i politikken fordi eg ikkje lenger kan stå passiv å sjå på at vårt samfunn forvitrar og gjev eit dårlegare livsgrunnlag for oss, våre foreldre, søsken, born og barneborn. 

Henning Karlsen
Sentralstyremedlem 

Helge Ebbesen Ødegaard
Sentralstyremedlem 

Jeg er en trønder på inntil videre 52 år, bosatt i Klæbu i Trondheim kommune (men født og i stor grad oppvokst i Orkland og deretter Heim kommune). Gift med Merete, og vi har en sønn som går på videregående skole.

Av utdanning har jeg hovedsaklig pådratt meg emner i historie og sosialantropologi, samt et snev av prosjektstyring. Deretter gikk jeg «logisk» nok hen og jobbet utelukkende med IKT hos NTNU. 

Før jeg begynte med politikk på heltid, rakk jeg også en periode som sekretær/IKT (fortsatt) i DKNVS (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab). Deretter var jeg først med å bygge Trøndelag INP, før jeg ble med over til DNI.

Jeg vier min tid til politikk da situasjonen vi er i er menneskeskapt og den kan dermed heldigvis endres av mennesker. Jeg tror at med en organisert og målrettet politisk og frivillig aktivitet så kan vi sammen skape en ny situasjon som slår heldigere ut, ikke bare for majoriteten av oss, men også de gruppene som i dagens Norge har blitt salderingsposter. 

Jeg mener at en konsekvensbasert politikk er den mest effektive veien dit.


Velkommen til oss i Det norske industripartiet - DNI!