Det Norske Industripartiet

DNI
Tid for endring
Konsekvensbasert, relevant, troverdig 

DNI og er et pragmatisk interesseparti for vanlige lønnsmottakere og føler ingen ideologiske forpliktelser når det gjelder valg mellom private eller offentlige løsninger. DNI legger vekt på at avgjørelser treffes på grunnlag av fakta og konsekvensvurderinger snarere enn ut fra følelsesladede stemningsbølger.

DNI legger vekt på at politiske vedtak har støtte i befolkningen. Særlig viktig er det å ha et rettssystem som samsvarer med folkeflertallets alminnelige rettsfølelse.De ansattes betingelser og produktets kvalitet, må telle like mye som økonomiske vurderinger når valget mellom offentlig eller privat løsning treffes.

Bli med å bygge Norge med en ny politisk styring

Vi ønsker å bygge et oppegående næringsliv, landbruk, fiskeri, uredd gründervirksomhet og industri som er i stand til å skape nye og flere arbeidsplasser for å bevare vår velstand. Dette vil også bidra til å avskaffe fattigdom og utenforskap i Norge. Vi ønsker å legge forholdene til rette for offentlig ansatte slik at Norge kan løse utfordringen i Norge på en god og effektiv måte.

Norge trenger en ny retning og politisk styring. Vi ønsker at folkevalgte er kvalifisert til å løse sitt samfunnsoppdrag på best mulig måte. En kvalifikasjon knyttet til de folkevalgte er at de selv må ha hatt «skoa på», at de faktisk har aktivt deltatt i en eller flere deler av det «normale» arbeidslivet. De folkevalgte bør ha vært og eller er uføre/ bevegelseshemmede, pårørende, har drevet egen bedrift, fisker, bonde, tillitsvalgt i en bedrift, oljearbeider, vanlig ansatt, mekaniker, elektriker, prosessoperatør, lærer, sykepleier, lege, bussjåfør, leder for en bedrift, forsøkt å være grunder og er eller har vært offentlig ansatt.

Arbeidslivserfaring er en mangelvare på Stortinget

DNI mener at arbeidslivserfaring er en mangelvare på stortinget og at alt for mange oppdrettspolitikere fra partienes egne organisasjonsbobler opptar for mange seter ved det norske storting.

Vi ser at i de fleste vestlige demokratier, forvitrer og forsvinner de gamle styringspartiene helt eller delvis. Dette antar vi i DNI er fordi velgerne i dag er såpass opplyste at de ikke lenger definerer sitt politiske ståsted etter en tradisjonell høyre/ venstre akse.

Dette er et resultat av opplysningssamfunnet der befolkningen «eier» sin egen «avis» via sosiale medier og får dermed lettere tilgang til å ytre seg, debattere og innhente informasjon fra flere ulike kilder og dermed ser flere sider i flere saker. Det er vanskelig for de store mediehusene å styre informasjonsflyten slik vi er vant til. Hvermannsen i gata lar seg ikke lenger ensidig påvirke av mediehus og TV kanaler som tilhører borgerlig og eller venstresiden. Tiden er nå kommet også til Norge å få sitt aller første realpolitiske parti på stortinget tuftet på sunn fornuft fremfor ismer, dogmer og ideologier utdatert for flere hundre år siden.

DNI er sentrumsorientert og fører realpolitikk, det vil si at vi er mer opptatt av å finne frem til en fornuftig og god omforent løsning basert på kost nytte, rettferdighet, konsekvenspolitikk, samfunnsnytten og nytteverdi for enkeltmennesker og næringslivet. Dette gjør partiet i stand til kunne samarbeide med flere partier, uavhengig av blokktilhørighet. Det norske industripartiet (DNI) ønsker å bygge politikken på de tradisjonelle norske sosiale og demokratiske grunnverdier uten å måtte bekjenne seg til konservatismen eller sosialismen. Vår jobb blir å legge til rette for gode rammevilkår, velstandsøkning, virkelighetsforståelse og verdiskapning.

Bli med å gjenreise Norge!

Hvis vi skal bevare velstanden i Norge trenger vi ny kurs for Norge nå. Vi skal Gjenreise Norge og håper at du blir med sammen for oss!