Høringsuttalelser

DNI
Tid for endring
Konsekvensbasert, relevant, troverdig 

DNI viser til høringen om EUs Fornybardirektiv 2023/2413 datert 18. Oktober 2023.

DNI vil med dette råde regjering og Storting til å reservere oss fra å innføre ovennevnte direktiv ved å benytte det avtalte handlingsrommet for slik reservasjon, samt å avvise EUs 4. energipakke i sin helhet etter de samme bestemmelsene handlingsrommet gir.  

DNI vil først påpeke at det er demokratisk utfordrende at slikt særdeles viktig direktiv ikke blir oversatt til norsk. Dette setter begrensninger for veldig mange og KAN bety at viktige momenter uteblir i egen tolkning, forståelse og oversettelse. Å ikke ta seg tid eller bruke ressurser til å oversette er en aktiv hindring for det offentlige ordskifte. 

DNIs viktigste argument mot direktivet er at den tilsynelatende har som motiv å overstyre kommunens selvråderett i forhold til lokaldemokratiets rett til selvbestemmelse og hindre lokalt folkevalgte å kunne nedlegge veto mot byggingen av vindkraftverk i kommunen. Noe som igjen vil, i de aller fleste tilfellene, bety ufrivillig eller tvungen nedbygging av folkets rekreasjonsområder og rasering av urørt natur.  I så store inngripende saker med tilhørende store alvorlige ringvirkninger, bør og skal kommunen selvsagt selv ha siste ordet, ikke staten eller en overnasjonal organisasjon med kontoradresse i Brussel. Det norske industripartiet DNI reagerer særlig på direktivets artikkel 15b der landene skal fremskynde prosessen med å identifisere flere og større land og havområder for bygging av land- og havvindkraftverk.  

Videre reagerer DNI kraftig på direktivets artikkel 15e der større fornybaprosjekter kan unntas fra uheldige miljøkonsekvenser av en eventuell utbygging. Dette å gå baklengs inn i et grønt skifte. Vi kan ikke ofre naturen for klimaet, til det henger klimaet og miljøet for tett sammen. Fornybardirektivets artikkel 16, om solcellekraftverk, der det åpnes for å gi økonomisk kompensasjon for negative konsekvensene av at artsmangfoldet kan bli skadelidende viser at EU er villige til å gå alt for langt på vegne av natur, faunaen og biologisk mangfold. 

DNI har full forståelse for EUs ønsker og deres målsetting å nå om tilgang til 45% fornybar energi innen 2030. Vi Norge tok i så måte vårt "grønne skifte" i løpet av 1900 tallet. Når resten av Europa valgte å satse fossilt på olje-, gass- og kullkraftverk bestemte fremsynte norske politikere å satse fornybart, vannkraften. Derfor har Norge en fornybar rate på 75%. En rate ingen nålevende vil oppleve at resten av Europa vil oppnå. Derfor skal Norge ikke bære en del av ansvaret for at EU ikke når målet sitt. 

En direkte konsekvens for Norge dersom fornybardirektivet innføres i Norge med EUs fornybar direktivet vil være at Norge må betydelig øke sin andel av vann- og vindkraft eksport til det europeiske markedet via flere utenlandskabler. Noe som igjen vil si at presset på strømprisen vil øke. Det er ikke slik at mer norsk kraft i det europeiske markedet medfører lavere priser i Norge, det motsatte er faktisk tilfelle. EUs kraftmarked består av ca 21.000 terrawatt, Norges bidrag med to til tre nye kabler inkludert mye havvindkraft kan bli opp mot 25-30 TWh om man legger de mest optimistiske anslagene til grunn. Likevel vil denne økte eksporten ikke ha særlig betydning i det  europeiske kraftmarkedet. Derimot vil en nærmere oppkobling til det europeiske kraftmarkedet medføre større prissmitte til Norge. 

Vår påstand er at EØS-avtalens virkeområde ikke er eller skal være gjeldende for norsk sokkel. 

Det legges opp til en uforsvarlig hurtigbehandling som vil kunne gå utover den faglige kvaliteten på konsesjonsbehandlingen. Vel så urovekkende er det at en slik hurtigbehandling er til hindring for at politiske organisasjoner, innbyggere og folkevalgte skal kunne sette seg godt nok inn i søknaden.

DNI ber om at fornybar direktivet avvises i sin helhet og ses i sammenheng med også avvisning av helt eller trinnvis innføring av hovedintensjonene i ACERs 4. energipakke.

Mvh
Owe Ingemann Waltherzøe
På vegne av DNI, Det norske industripartiet
Post@industripartiet.no
Tel. +47 95208027